KÜLTÜR DAİRESİ'NİN AMACI

Atatürk'ün gösterdiği çağdaşlaşma yolunda halkımızın ve devletimizin yararlan ve insanlığın ilerlemesi için kültürel-sanatsal işlevlerin yerine getirilmesinde etkinlikler programlar yürütür ve destekler.

Sanatın, özgürce gelişebileceği ortamının yaratılması,  sanatçıların korunması, desteklenmesi, özendirilmesi ve ödüllendirilmesini sağlar.

Herkesin kültür yaşamında yerini alma, sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma, bu alanda araştırma yapma haklarının korunup geliştirilmesi amacıyla kurulan Kültür Dairesi'nin görevleri 19/1986 sayılı Kültür Dairesi Yasasında belirtilmektedir.

(Kültür Dairesi [Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları] Yasası  19/86)

KÜLTÜR DAİRESİ'NİN GÖREVLERİ


Çağdaş ve özgün bir kültüre ulaşma yolunda, kültür-sanat yapıtlarını üretiminin nitelik ve nicelik olarak arttırılması için çalışmalar ve düzenlemeler yapar.

Kıbrıs Türk kültürünü ve Kıbrıs'ta yaşanmış diğer kültürleri ortaya çıkarır, korur ve tanıtır. Kıbrıs Türk folklorunun bütün dallarında bilimsel saptama ve her türlü değerlendirmelerin yapılması ve arşivlenmesi için gerekli çalışmalar yapar.Özgün kültür değerlerimizin evrensel kültür içinde yerini alması için çalışmalar yapar.

Kültürümüzün ve kültür varlıklarımızın benimsenip korunması ve yozlaştırılmadan geliştirilmesi için çalışmalar ve düzenlemeler yapar.

Kültür ve moral değerlerimizin canlandırılmasını, yaşatılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlar.

Kültür-sanat değerlerini halka ulaştırmak, bölgeler arasında dengeli bir kültür ­sanat gelişmesi sağlamak amacı ile bölgelerde daireye bağlı merkezler açar.

Sanatın özgürce gelişebilmesi ve sanatçının yüceltilmesi için gerekli çalışmalar yapar. Sanat ve sanatçıların korunması ve sanatçıların nitelikli ürün vermesini sağlamak için her türlü çalışma ve düzenlemeyi yapar.

Yazın sanatının geliştirilmesi, üretilen nitelikli yazın ürünlerinin basılıp yayılması için çalışmalar yapar. Kültür Bakanlığı yayınlarının yaşama geçmesini sağlar.

Kültürel ve sanatsal değerlerimizin basın-yayın ve diğer yollarla yurt içinde ve dışında yayılmasını ve tanıtılmasını sağlar.

Kültür birikiminin arşivlenmesini sağlar, çeşitli konularda arşivler kurar.

Kütüphaneleri çağdaş bir düzenleme ile halkın hizmetine sunar. Toplumumuzda kitap sevgisi ile okuma alışkanlığının gelişmesi, kütüphanelerin yaygınlaşması için çalışmalarda bulunur.

Plastik ve fonetik sanatların gelişmesi, yaygınlaştırılması ve halka mal edilmesi için her türlü çalışmayı yapar.

Geçmişte ülkemizde var olan el sanatlarının bulunup ortaya çıkarılması ve korunması, yeni el sanatlarının ekonomiye katkı getirecek bir konuma ulaşması için çaba harcar.

Güzel sanatların her dalında yetenekli elemanların saptanıp ortaya çıkarılması, topluma kazandırılması, eğitilmesi, teşvik edilmesi, özendirilmesi için gerekli önlemleri alır.

Güzel sanatların çeşitli dallarında kurulan amatör ve yarı-amatör derneklerin çalışmalarına yardımcı olur ve destekler.

Kültür ve sanatın gelişmesi ve yaygınlaşması için güzel sanatların çeşitli dallarında özendirici yarışmalar seminerler, festivaller ve benzeri etkinlikler düzenler.

Kültürel sahadaki düşünce ürünlerinin dilimize kazandırılması, yerli ürünlerin dünya insanlığının yararına sunulması için kitap, dergi, ansiklopedi v.b. yayınlar yapar.

Dairenin bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından en az üç yılda bir düzenlenecek “Kültür-Sanat Kurultayı”nın toplanmasını, danışma nitelikli kararlar üretmesini sağlar.

Kültür Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası 19/86)